Τεχνικός κλιματισμού

Περιγραφή θέσης:
Ψυκτικός παραγωγής για την κατασκευή μηχανημάτων.
Πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες:
Ικανότητα στην διαμόρφωση και συγκόλληση χαλκοσωλήνων για κατασκευή ψυκτικών κυκλωμάτων.
Κάτοχος αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
Οργάνωση, συνέπεια και ομαδικό πνεύμα.

Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί:
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Πιστοποίηση διαχείρισης φθοριούχων ψυκτικών αερίων
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
Προϋπηρεσία σε εργοστάσιο κατασκευής μηχανημάτων κλιματισμού.
Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου (προαιρετικά δικύκλου)

Παροχές
Αποδοχές ανάλογες προσόντων
Εάν διαθέτεται τα προσόντα και σας ενδιαφέρει η θέση εργασίας, συμπληρώστε την φόρμα και επισυνάψτε λεπτομερή βιογραφικό σας. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx