Τεχνικός κλιματισμού

Περιγραφή θέσης:
Ψυκτικός παραγωγής για την κατασκευή μηχανημάτων.
Πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες:
Ικανότητα στην διαμόρφωση και συγκόλληση χαλκοσωλήνων για κατασκευή ψυκτικών κυκλωμάτων.
Κάτοχος αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Πιστοποίηση διαχείρισης φθοριούχων ψυκτικών αερίων
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
Οργάνωση, συνέπεια και ομαδικό πνεύμα.

Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί:
Προϋπηρεσία σε εργοστάσιο κατασκευής μηχανημάτων κλιματισμού.
Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου (προαιρετικά δικύκλου)

Παροχές
Αποδοχές ανάλογες προσόντων
Εάν διαθέτεται τα προσόντα και σας ενδιαφέρει η θέση εργασίας, συμπληρώστε την φόρμα και επισυνάψτε λεπτομερή βιογραφικό σας. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx