ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σας παρέχουμε υπηρεσίες που υπόκεινται στις ειδοποιήσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτήν τη συμφωνία. Εκτός αυτού, θα τηρείτε τους κανόνες, τις οδηγίες, τις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τέτοιες υπηρεσίες προτού τις χρησιμοποιήσετε. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτόν τον ιστότοπο και αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή.

Πριν προχωρήσετε, διαβάστε αυτό το συμφωνητικό επειδή η πρόσβαση, η περιήγηση ή με άλλο τρόπο χρήση του Ιστότοπου υποδεικνύει τη συμφωνία σας σε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας.

Δεν πρέπει να ανεβάσετε, να διανείμετε ή να δημοσιεύσετε με άλλο τρόπο μέσω αυτού του ιστότοπου οποιουδήποτε Περιεχομένου, πληροφοριών ή άλλου υλικού που (α) περιλαμβάνει σφάλματα, ιούς, worms, trap doors, Trojan horses ή άλλο επιβλαβή κώδικα ή ιδιότητες. (β) είναι συκοφαντικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, άσεμνο, πορνογραφικό, μεροληπτικό ή θα μπορούσε να προκαλέσει οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη σύμφωνα με τους νόμους της ΕΕ. ή τους νόμους οποιασδήποτε άλλης χώρας που μπορεί να ισχύουν· ή (γ) παραβιάζει ή παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου. beeclima.gr μπορεί να σας δώσει μια ταυτότητα λογαριασμού και έναν κωδικό πρόσβασης για να σας επιτρέψει να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα αυτού του ιστότοπου. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε κωδικό πρόσβασης ή ταυτότητα, θεωρείται ότι έχετε εξουσιοδότηση για πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας με τρόπο που συνάδει με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, και beeclima.gr δεν έχει καμία υποχρέωση να διερευνήσει την πηγή οποιασδήποτε τέτοιας πρόσβασης ή χρήσης της Ιστοσελίδας.

Με την αποδοχή αυτών των Όρων Χρήσης μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας, πιστοποιείτε ότι είστε 18 ετών και άνω. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, χρησιμοποιήστε αυτόν τον ιστότοπο μόνο υπό την επίβλεψη γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα. Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων αυτής της συμφωνίας, σας χορηγεί μια περιορισμένη, ανακλητή, μη μεταβιβάσιμη και μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας εμφανίζοντάς την στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο μόνο για σκοπούς αγορών και όχι για οποιονδήποτε εμπορική χρήση ή χρήση για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από beeclima.gr εκ των προτέρων. Οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ανάκληση της άδειας που χορηγείται στην παρούσα παράγραφο χωρίς ειδοποίηση προς εσάς

Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά εκ των προτέρων από την εταιρεία μας, όλο το υλικό, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, εικονογραφήσεων, σχεδίων, εικονιδίων, φωτογραφιών, προγραμμάτων, μουσικών κλιπ ή λήψεων, βίντεο κλιπ και γραπτού και άλλου υλικού που αποτελούν μέρος αυτού του ιστότοπου (συλλογικά, το « Περιεχόμενα») προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε εμπορική χρήση οποιασδήποτε από τις πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο ή να κάνετε οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας προς όφελος άλλης επιχείρησης. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την εξυπηρέτηση, να τερματίσουμε λογαριασμούς ή/και να ακυρώσουμε παραγγελίες κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εάν πιστεύουμε ότι η συμπεριφορά των πελατών παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή είναι επιβλαβής για τα συμφέροντά μας. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή, προβολή, πώληση, μίσθωση, μετάδοση, δημιουργία παράγωγων έργων από, μετάφραση, τροποποίηση, αναστροφή μηχανικού, αποσυναρμολόγηση, αποσυμπίεση ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση αυτού του ιστότοπου ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την εταιρεία μας γραπτώς .

Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλη την πρόσβαση και τη χρήση αυτού του ιστότοπου από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον κωδικό πρόσβασης και την ταυτότητα που σας είχε αρχικά εκχωρηθεί, ανεξάρτητα από το αν αυτή η πρόσβαση και η χρήση αυτού του ιστότοπου είναι πραγματικά εξουσιοδοτημένη από εσάς, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, όλων των επικοινωνιών και μεταδόσεων και όλες τις υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των οικονομικών υποχρεώσεων) που προκύπτουν μέσω αυτής της πρόσβασης ή χρήσης. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία της ασφάλειας και του απορρήτου του κωδικού πρόσβασης και της ταυτότητας που σας έχουν εκχωρηθεί. Θα ειδοποιήσετε αμέσως beeclima.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή της ταυτότητάς σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ή απειλούμενη παραβίαση της ασφάλειας αυτού του ιστότοπου.